INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDARZENIA DROGOWEGO

WYPADEK, CZY KOLIZJA?

Według polskiego prawa o ruchu drogowym, wypadkiem określamy zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobną stłuczkę, kiedy nie ma rannych, a my takie nazywamy to potocznie kolizją.

Kiedy mamy obowiązek wzywania Policji?

Każdy z nas ma obowiązek wezwania Policji, kiedy podczas zdarzenia drogowego jest jakakolwiek osoba ranna lub ktoś zginął na miejscu. Dzwonimy na policję także w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub zachodzi takie podejrzenie, albo okoliczności wskazują, że mogło zostać popełnione inne przestępstwo.

NASZA RADA

Zazwyczaj z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej zawsze lepiej jest wezwać policję do stłuczki, szczególnie wtedy, gdy okoliczności tego zdarzenia nie były do końca jasne, albo winowajca nie chce przyznać się do tego, że spowodował kolizję. Lepiej jest również ściągnąć policję na miejsce zdarzenia, gdy któryś z uczestników jest obcokrajowcem.

Jak postępować bezpośrednio po wypadku?

Jeśli nie ma ofiar śmiertelnych, to uczestnicy biorący udział w zdarzeniu są zobowiązani do tego, aby w pierwszej kolejności usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, ponieważ nasze pojazdy nie mogą wstrzymywać ruchu drogowego i powodować zagrożenia dla innych kierowców. Dla naszego dobra lepiej jest wcześniej zaznaczyć na jezdni miejsce ustawienia kół samochodów, które brały udział w zdarzeniu drogowym (np. kredą, kamieniem, cegłą). Ponieważ żyjemy w czasach, w których praktycznie każdy z nas posiada telefon komórkowy z wbudowanym aparatem fotograficznym, to oczywiście jeszcze lepiej będzie jak zrobimy zdjęcia uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do spisywania oświadczenia. Gdy mieliśmy kolizję na autostradzie i nasze auto nie nadaje się do dalszej jazdy, to musimy wiedzieć, że w takim przypadku należy wezwać pomoc drogową, ponieważ na autotradach zabronione jest holowanie pojazdów.

PUŁAPKI NA KTÓRE MUSIMY UWAŻAĆ

Jeżeli wykonaliśmy telefon alarmowy i na miejsce wezwano Policję, która zdecydowała jednak, że to my otrzymamy mandat, a jesteśmy przekonani o braku naszej winy, to możemy odmówić jego przyjęcia. Wtedy policjanci sporządzą odpowiednią dokumentację ze zdarzenia, która następnie pójdzie do rozstrzygnięcia przez sąd. Podobnie postępujemy w sytuacjach spornych, czy wątpliwych, w których również nie powinniśmy zgadzać się na pisanie oświadczenia, gdyż wtedy lepiej jest wezwać Policję.

Kto i kiedy pisze oświadczenie?

W sytuacji, gdy przy kolizji nie było osób rannych, a okoliczności zdarzenia są dla każdej strony jasne i nikt ich nie kwestionuje, to zazwyczaj nie wzywa się Policji i można poprzestać na spisaniu tzw. oświadczenia. Najlepszy, aby takie oświadczenie napisał własnoręcznie sprawca zdarzenia drogowego. Jeśli natomiast dokument taki zostanie spisany przez inną osobę, to wtedy obowiązkowo należy zadbać, aby podpis sprawcy zdarzenia był wyraźny i czytelny. Często też nie będziemy mieli możliwości spisania oświadczenia o kolizji, kiedy jeden z pojazdów będzie autem służbowym, którym poruszał się kierowca. Niestety wiele firm leasingujących samochody wymaga od swoich pracowników, aby za każdym razem przy stłuczce wzywać policję.

ZAPAMIĘTAJ

Według polskiego prawa, uczestnicy biorący udział w zdarzeniu drogowym mają obowiązek okazania wszystkich niezbędnych informacji o osobach i pojazdach, które brały udział w tym zdarzeniu, a odmowa uczynienia tego może skutkować grzywną.

Wypadek za granicą

Nie każdy kierowca wie o tym , że jeżeli do wypadku (stłuczki, kolizji) z udziałem auta zarejestrowanego w jednym z krajów należących do EOG (a są to kraje UE, takie jak: Islandia, Liechtenstein i Norwegia) dojdzie za granicą naszego kraju, to istnieje taka możliwość, aby dochodzić swoich roszczeń w Polsce.

Aby to zrobić, to po powrocie do Polski należy od razu skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które następnie na podstawie danych dotyczących sprawcy szkody przekaże informację, w jakiej firmie ubezpieczeniowej sprawca zdarzenia był ubezpieczony na dany dzień oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym w naszym kraju.

NASZA RADA

·   Należy pamiętać, że żaden z uczestników nie ma prawnego obowiązku pisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym, ponieważ jest to działanie dobrowolne, które pozwala znacznie ułatwić późniejsze dochodzenie odszkodowania w firmie ubezpieczeniowej. Jednakże na żądanie uczestnika zdarzenia, mamy obowiązek do podania swoich danych oraz danych pojazdu.

·   Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że spisanie oświadczenia nie przesądza o tym, że na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Taki dokument jest tylko informacją o zdarzeniu i o tym, że jeden z jego uczestników (kierowca) przyznał się do jego spowodowania.

Jak wypełnić formularz oświadczenia?

Najlepiej napisać oświadczenie w dwóch jednakowych egzemplarzach.

ZAPAMIĘTAJ

Dokładne i czytelne wypełnienie oświadczenia ułatwi dochodzenie roszczeń.

Krok 1

DANE KIEROWCÓW I WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Podczas wypełnienia oświadczenie, należy pamiętać o tym, że w odpowiednich rubrykach powinny się znaleźć obowiązkowo dane osoby, która kierowała pojazdem i właściciela każdego samochodu uczestniczącego w kolizji.

Jeśli właścicielem auta wg dowodu rejestracyjnego jest inna osoba niż faktyczny właściciel (np. gdy po zakupie pojazd nie został jeszcze przerejestrowany), to wtedy należy odnotować dane z umowy kupna sprzedaży, jak i również z dowodu rejestracyjnego.

Krok 2

DANE SAMOCHODÓW

Obowiązkowo należy spisać szczegółowo dane wszystkich pojazdów – numery rejestracyjne oraz firmy ubezpieczeniowe i numery polis z każdego auta.

Krok 3

DATA I MIEJSCE ZDARZENIA

Bardzo istotne jest dokładne określenie w oświadczeniu daty, miejsca oraz czasu zdarzenia (godzina z minutami).

Krok 4

USZKODZENIA POJAZDÓW

Obowiązkowo należy napisać, co zostało uszkodzone w pojazdach, np. przedni lewy błotnik, drzwi lewe, przednia lewa lampa. Pamiętajmy też, aby na oświadczeniu narysować strzałką kierunek uderzenia, do którego doszło podczas kolizji.

Krok 5

OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA

W tej rubryce opisujemy szczegółowo, w jaki sposób doszło do wypadku, np. „Kolizja nastąpiła w wyniku wjazdu przez sprawcę na skrzyżowanie, w czasie, kiedy było czerwone światło. W związku z czym sprawca wymusił pierwszeństwo, doprowadzając do stłuczki”.

Krok 6

INNE POWSTAŁE SZKODY

Tutaj wpisujemy takie informacje np., gdy uszkodzeniu uległ towar przewożony pojazdem pokrzywdzonego (wtedy należy wyszczególnić jaki i ile) lub zaparkowany inny pojazd (warto również podać właściciela tego auta).

Krok 7

ŚWIADKOWIE ZDARZENIA

Jeżeli byli świadkowie wypadku, wpisujemy dane osobowe, adres zamieszkania oraz przede wszystkim kontakt telefoniczny. Dobrze będzie też, gdy świadkowie potwierdzą te dane własnoręcznym podpisem. Warto zanotować również numery rejestracyjne tych pojazdów, których kierujący mogli widzieć przebieg całego zdarzenia i będą mogli to potwierdzić.

Krok 8

PODPIS SPRAWCY I POSZKODOWANEGO

Poszkodowany i sprawca wypadku muszą własnoręcznie podpisać się pod oświadczeniem. Warto pamiętać, że podpis powinien być na tyle czytelny, aby można było go później potwierdzić.

Formalności

Do ubezpieczyciela

Wypełnione oświadczenie sprawcy kolizji trzeba koniecznie dołączyć do składanego w firmie ubezpieczeniowej zgłoszenia szkody. Należy pamiętać, aby wcześniej zrobić kserokopię lub zdjęcie takiego dokumentu dla siebie. Czasami tak bywa, że sprawca zdarzenia po podpisaniu oświadczenia i dłuższym zastanowieniu jednak cofa swoje zdanie na temat sprawcy kolizji. Wobec tego oświadczenie nie przesądza o wyniku sprawy lecz ma przede wszystkim charakter informacyjny. W takiej sytuacji (nawet gdy od zdarzenia upłynie wiele dni) można również rozważyć powiadomienie o kolizji Policji.

ZAPAMIĘTAJ

Nie ma znaczenia, czy sprawca podpisał na miejscu zdarzenia oświadczenie czy też nie, zawsze jest możliwość wezwania Policji. Powiadomić Policję można również po fakcie (zasadniczo nie ma tu ściśle określonych terminów). Wtedy dla policji i sądu sprawa będzie wówczas trudniejsza do rozstrzygnięcia (z powodu braku należycie zabezpieczonego materiału dowodowego na miejscu zdarzenia, np. oględzin).

Wezwanie na przesłuchanie

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to policja może wezwać uczestników i świadków na przesłuchanie lub w celu zebrania innych materiałów dowodowych, a następnie skierować sprawę do sądu. Policja może odmówić skierowania sprawy do sądu, jeżeli oceni, że zgromadzony materiał nie pozwala na przyjęcie, że któryś z uczestników popełnił wykroczenie (np. czasami dzieje się tak w sytuacji utracenia dwóch lewych lusterek w samochodach podczas wymijania). W takim przypadku sami uczestnicy mogą skierować wnioski o ukaranie do sądu.

WAŻNE ADRESY

Rzecznik Ubezpieczonych

tel.: (0-22) 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28

fax (0-22) 333 73 29

http://www.rzu.gov.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

tel. (0-22) 551 51 00

http://www.pbuk.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 44, 50 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908; ost.zm. Dz.U.z 2007 r. nr 176, poz. 1238).

Art. 16–17 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn.zm.).